A weboldalunk cookie-kat használ, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek! Kérjük, engedélyezze a sütiket, az oldal megfelelő működéséhez, és hatékonyabbá tételéhez.

Süti beállítások Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbiakban szabályozhatja a sütiket:

Funkcionális sütik
Ezek a cookie-k növelik az oldal funkcionalitását azáltal, hogy néhány információt tárolnak az Ön beállításairól. Ilyen például a weboldalon kitöltött adatok megőrzése.

Statisztikai sütik
Ezek a cookie-k segítenek bennünket abban, hogy értékeljük weboldalunk teljesítményét, fejlesszük a tapasztalatok alapján az Ön felhasználói élményét.

Közösségi média és marketing sütik
Az Ön böngészési szokásaira, érdeklődési körére vonatkozó adatokat gyűjtő - jellemzően harmadik féltől származó – sütik, amelyek a személyre szabott reklámok megjelenítését teszik lehetővé.

Tájékoztatjuk, hogy a választás eltárolásához egy cookie-t kell használnunk, hogy kegközelebb is emékezzünk, ha ebben a böngészőben nyitja meg weboldalunkat.

Ugrás a fő tartalomra

Alkotói pályázat

2024-05-28
Alkotói pályázat

Legyél te is válogatós! - rajzpályázat

LEGYÉL TE IS VÁLOGATÓS! - rajzpályázat

Szelektív pályázati felhívás KHG

 

A pályázatban való részvétellel és a nyertesek kiválasztásával, értesítésével kapcsolatos adatkezelés:

Az érintett személye valamennyi jelentkező kiskorú, aki a pályázatban a vonatkozó pályázati felhívásban foglaltak szerint részt vesz (a továbbiakban:„kiskorú érintett”), valamint a jelentkező kiskorú képviseletében eljáró szülő (a továbbiakban: „szülő érintett”) (a továbbiakban együttesen: „érintett(ek)”).

Az adatkezelés célja a pályázatban való részvétel biztosítása, valamint a szülő érintettel történő kapcsolattartás, a nyereményről való értesítés.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek esetén egyaránt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása azzal, hogy a kiskorú érintett helyett a hozzájárulást a szülő érintett, mint a kiskorú érintett törvényes képviselője adja meg. Az érintett a hozzájárulását a pályázati jelentkezés során adja meg a jelentkezési lap Adatkezelő részére történő megküldésével.

A kezelt személyes adatok köre:

 1. a) a szülő érintett esetén: teljes név, valamint a nyilatkozat (pályázati felhívás, adatkezelési tájékoztató és kiskorú részvétele)
 2. b) a kiskorú érintett esetén: a teljes neve, életkora, a pályamű címe*, az iskolájának neve és címe (opcionális) 

Az adatkezelés módja: elektronikus.

Az adatkezelés időtartama: a Pályázat lebonyolítását követően a nyeremény átadásáig.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Az Adatkezelő bírálatban résztvevő munkatársai.

Egyéb részvételi feltételek, szerzői jogok

A Pályázó a rajz, kép, video (továbbiakban: pályamű) beküldése során továbbá tudomásul veszi, hogy az általa beküldött pályamű alapján fennálló szerzői jogvédelem alatt álló szellemi termék felhasználásának jogát a KHG Nonprofit Kft. mint szervező részére ingyenesen átengedi.

A Szervező jogosult a díjátadón a résztvevőkről készült fotók cikkekben való megjelentetésére.

A pályázat benyújtásával a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a pályaműről készült reprodukciót akár könyv alakban, akár elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot biztosít a pályázó, neve feltüntetése mellett. A fent megnevezett megjelenésekért külön díjazásra nem tarthat igényt a pályázó.

A Pályázó által megadott elérhetőségeket a Szervező adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki. A Szervező a Pályázó személyes adatait csak a pályázattal kapcsolatos információk közlésére használja fel, harmadik félnek semmilyen esetben nem adja át.

A beküldött pályaművek tartalmi és teljes jogi felelőssége a pályázót terheli. Pályázni kizárólag olyan alkotással lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a Pályázó, továbbá nem sértik harmadik személy, vagy személyek jogait. Amennyiben a beadott pályamű megsérti más személyek szerzői, vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a KHG Nonprofit Kft.-t mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

Amennyiben a pályamű nem felel meg a pályázati kiírásnak, úgy nem kerül elbírálásra.

A határidőn túl, illetve a pályázati felhívásnak nem megfelelően küldött pályázati anyag a pályázatból kizárásra kerül!

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett személyes adatait, illetve az érintettet az adatkezeléssel összefüggő jogairól. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az Adatkezelő mindaddig megtagadhatja az érintetti jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését, ameddig az érintettet kétséget kizáróan nem tudja azonosítani.

 1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. A hozzáférés joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama, a személyes adatok továbbításának címzettjei, illetve az adattovábbítás célja, az érintett adatkezeléssel összefüggő jogai, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. Az érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait - rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

 1. Az adatok módosításához, helyesbítéséhez és kiegészítéséhez való jog

Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését. Adatkezelő a helyesbítésről értesíti az érintettet. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett az Adatkezelő bármely elérhetőségén keresztül – ideértve az elektronikus utat is – az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az érintett a Pályázat végét megelőzően visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását azt az Adatkezelő a Pályázatban való részvételi szándék visszavonásának tekinti.

 1. Az adatok törléséhez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett kérheti a személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az érintett visszavonja hozzájárulását, ha azon adatok kezelése jogellenes, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte. Adatkezelő a személyes adatok törléséről értesíti az érintettet. Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, továbbá jogi igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

 1. Az adatok kezelésének korlátozása

Az Adatkezelő bármely elérhetőségén kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza amennyiben: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelés célja megszűnt, de az érintettnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A korlátozás addig tart, amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az érintett kérésére történt korlátozás feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezeléssel szemben tiltakozik, úgy az Adatkezelő minden esetben egyedileg bírálja el az érintett kérelmét.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor az Adatkezelő elérhetőségein keresztül kérhet tájékoztatás. Ha az érintettnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt az adatvédelmi tisztviselőnél a simon.gyorgy@kkh.hu elérhetőségen teheti meg. Jogainak megsértése esetén az érintett, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a www.naih.hu oldalon található elérhetőségek egyikén élhet.

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, úgy az érintett közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelővel szemben, amely kérelmet az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz kell benyújtania. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Releváns jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • A számvitel szóló 2000. évi C. törvény.