A weboldalunk cookie-kat használ, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek! Kérjük, engedélyezze a sütiket, az oldal megfelelő működéséhez, és hatékonyabbá tételéhez.

Süti beállítások Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbiakban szabályozhatja a sütiket:

Funkcionális sütik
Ezek a cookie-k növelik az oldal funkcionalitását azáltal, hogy néhány információt tárolnak az Ön beállításairól. Ilyen például a weboldalon kitöltött adatok megőrzése.

Statisztikai sütik
Ezek a cookie-k segítenek bennünket abban, hogy értékeljük weboldalunk teljesítményét, fejlesszük a tapasztalatok alapján az Ön felhasználói élményét.

Közösségi média és marketing sütik
Az Ön böngészési szokásaira, érdeklődési körére vonatkozó adatokat gyűjtő - jellemzően harmadik féltől származó – sütik, amelyek a személyre szabott reklámok megjelenítését teszik lehetővé.

Tájékoztatjuk, hogy a választás eltárolásához egy cookie-t kell használnunk, hogy kegközelebb is emékezzünk, ha ebben a böngészőben nyitja meg weboldalunkat.

Jogszabályok, ÁSZF

ÁSZF

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF)

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét érintő feltételekről

 

A szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlanhasználója (a továbbiakban: ingatlanhasználó) köteles a rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni és annak díját megfizetni, amennyiben a hatályos helyi önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik. Az érintett ingatlan időszakos használata nem jelent mentességet a közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól, de az ingatlanhasználó - amennyiben a hatályos önkormányzati rendelet arra lehetőséget ad - kérheti a szolgáltatás szüneteltetését az előírások betartásával. A szüneteltetéshez minden esetben önkormányzati igazolás szükséges. A mindenkori díjat az ingatlanhasználó az NHKV Zrt. által negyedévente kiállított számla ellenében számlán feltüntetett fizetési határidőn belül egyenlíti ki. Számlareklamáció esetén tájékoztatást a közszolgáltató ügyfélszolgálata biztosít az ügyfélfogadási időben, illetve írásos megkeresés esetén 15 napon belül. Az „Adategyeztető lap közszolgáltatás igénybevételéhez” mindkét fél által elfogadott szerződési jogviszonynak minősül. A közszolgáltatóra és az ingatlanhasználóra a mindenkor aktuális és közzétett ÁSZF vonatkozik.

1. A közszolgáltató kötelezettségei: A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a hatályos helyi önkormányzati rendeletben meghatározott időpontban megkezdeniés befejezni. Ha a szolgáltatás vis maior esetekben, vagy a közszolgáltató hibájából elmarad, a következő ürítési alkalomkor a kimaradt hulladékgyűjtés során felhalmozódott hulladék térítésmentesen elszállításra kerül. Amennyiben az ingatlanhasználó hibájából a gyűjtés nem tud megvalósulni, és nem haladja meg a szerződött edény méretét, a következő gyűjtés során kerül elszállításra a hulladék. Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. Abban az esetben, ha többlethulladék is keletkezik a közszolgáltatótól soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében, melynek számlázása a kivizsgálás eredménye. A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásával a közszolgáltatási szerződésben leírtaknak megfelelően teljesíteni.

2. Az ingatlanhasználó kötelezettségei: Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodási tevékenységét a közszolgáltató igénybevételével ellátni a hatályos helyi önkormányzati rendeletben foglaltak alapján. Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni a közszolgáltatónak bármely, okiratban „Adategyeztető lap közszolgáltatás igénybevételéhez” dokumentumban megjelölt szolgáltatási körülményt, így különösen az személyesadatainak a megváltozását. Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonjogának átruházását, a szolgáltatási helyről történő elköltözést, illetőleg a szolgáltatás igénybevétele megszűnésének időpontját a bejelentésre okot adó körülmény bekövetkezésének napjától az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint vagy külön szerződés alapján. A határidőn túli bejelentés vagy a bejelentés elmulasztása esetén a mulasztó ingatlanhasználó felel a szolgáltatási díj megfizetéséért. Az edény ürítésére, használatára vonatkozó változás-bejelentés esetén a szolgáltatási igény változását, az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján a közszolgáltató már az igény legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, és ezt a soron következő számlázáskor érvényesíteni beérkezést követően szállítási alkalomkor (havi díjas ügyfelek esetén a következő hónap első napjától). Az ingatlanhasználó köteles az „Adategyeztető lap közszolgáltatás igénybevételéhez” megnevezésű nyomtatványon közölt adatok, a jelen ÁSZF-bentájékoztatóban foglaltak, illetve a hatályos jogszabályok megszegésével a közszolgáltatónak okozott károkat, többletköltségeket megtéríteni.

3. A kötelező közszolgáltatás megvalósítása érdekében az ingatlanhasználónak a hulladék gyűjtésére megfelelő (szabványos, ép, sérüléstől mentes, tisztán tartott) edénnyel kell rendelkeznie. A közszolgáltató által alkalmazott technológiához alkalmazkodó, MSZ-EN 840 szabványnak megfelelő gyűjtőedényről az ingatlanhasználó tartozik köteles gondoskodni. A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére olyan edénnyel kell rendelkeznie, amelynek mérete az „Adategyeztető lap közszolgáltatás igénybevételéhez” dokumentumban megjelölt edényméret. Az ingatlanhasználó - a többlet hulladék elhelyezésének 5. pontban leírt módját kivéve - csakcsak és kizárólag az edényzet űrtartalmának megfelelő mennyiségű hulladékot helyezhet ki. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program és Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás keretein belül a lakossági ügyfelek részére ingyenesen biztosított a szelektív hulladékgyűjtő edény, mely szerződéskötést követően átvehető a közszolgáltató által meghatározott helyben szokásos módon. Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a szállítási napokon közterületen, hozzáférhető helyen, a hulladékgyűjtő járat útvonalában, az úttest szélén, az önkormányzati rendeletben megjelölt időben elhelyezni úgy, hogy az ürítés akadályba ne ütközzön. A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyeződésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyeinek előidézésével. A gyűjtőedény épségéről és rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A gyűjtőedényben összegyűjtött hulladék építési törmeléket; hamut; salakot; emberi ürüléket vagy állati tetemet és trágyát; termelési-, veszélyes hulladékot; fémforgácsot; zöld-, folyékony-, mérgező-, radioaktív-, tűz- és robbanásveszélyes-, fertőző anyagot stb. nem tartalmazhat. Ennek megszegéséből eredő minden felelősség az ingatlanhasználót terheli, szabálysértési eljárást vonhat maga után.

4. Amennyiben a közszolgáltatási területen a hulladékgyűjtő edény egyedi jelöléssel (azonosító chip vagy matrica) történő ellátása lett előírva, a megjelölésre a közszolgáltató a jelölőt térítés mentesen az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja., Amennyibentovábbá az egyedi jelölő rendeltetésszerű használat, valamint a közszolgáltatónak felróható okból sérült vagy megsemmisült az jelölő térítésmentesen pótlásra kerül. A közszolgáltató előírása alapján az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényét a közszolgáltató által biztosított, a gyűjtőedény azonosítását lehetővé tevő jelölését ellátni (matrica) vagy az edény hozzáférését biztosítani (azonosító chip).

5. A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edényen kívül elhelyezett hulladékot, illetőleg annak űrtartalmát meghaladó mennyiségű hulladékot kizárólag cégfelirattal ellátott, a cég által biztosított hulladékgyűjtő zsákban szállítja el. A zsák az alkalmanként keletkező többlethulladék elszállítására, illetve az önkormányzati rendeletekben kijelölt területeken zsákos hulladékszállításra és begyűjtésre szolgál. A közszolgáltató által rendszeresített zsákot a közszolgáltató külön térítés ellenében bocsátja az ingatlanhasználó rendelkezésére. A közszolgáltatást a szolgáltató megtagadhatja, ha szemrevételezéssel megállapítható, hogy a gyűjtőedényben elhelyezett kommunális hulladék olyan 3. pontban meghatározott anyagokat tartalmaz, mely nem minősül települési hulladéknak, azzal együtt nem gyűjthető és nem szállítható, vagy a szállító munkások testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti, vagy a szállítójármű műszaki berendezéseit megrongálhatja, továbbá annak tartalma betömörített vagy befagyott, továbbá megtagadhatja a hulladékszállítást, ha a gyűjtőedény állapota nem felel meg a 3. pontban leírtaknak. Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtő edényben a hulladék minősége és tartalma nem felel meg az előírtaknak, a közszolgáltató nem köteles elszállítani.

6. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

7. A gyűjtőedényben a közszolgáltató hibájából bekövetkezett, bizonyított károkozás esetén a közszolgáltató az okozott kárt az ingatlanhasználó részére megtéríti, amennyiben az igazolást nyer. A bérelt edényben a bérlő hibájából bekövetkezett károkozásért a bérlő felel Bérelt edény esetén a bérlő hibájából bekövetkezett károkozásért a bérlő felel térítési kötelezettséggel. Társaságunknak csak a 30 napnál nem régebbi, konkrétan megjelölt szállítási alkalommal kapcsolatos bejelentést áll módjában kivizsgálni.

8. Adatvédelmi rendelkezések: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján ingatlanhasználó, illetve a szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosa az „Adategyeztető lap közszolgáltatás igénybevételéhez” megnevezésű nyomtatvány és a jelen tájékoztató aláírásával a nyomtatványon megadott személyes adatok felhasználásához, kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. Az ingatlanhasználó, illetve a szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosa tudomásul veszi, hogy a hulladékgyűjtő gépkocsikban elhelyezett kamera a szolgáltatás biztonsága érdekében videofelvételt készít az edények ürítéséről, hogy azt panasz, reklamáció esetén a közszolgáltató kivizsgálhassa. Az ingatlanhasználó, illetve a szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosa az ezzel kapcsolatos adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

ÁSZF 2017.

ÁSZF konténeres szolgáltatás igénybevétele esetén 2019.

Jogszabályok

Kötelezően alkalmazandó jogszabályok