A weboldalunk cookie-kat használ, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek! Kérjük, engedélyezze a sütiket, az oldal megfelelő működéséhez, és hatékonyabbá tételéhez.

Süti beállítások Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbiakban szabályozhatja a sütiket:

Funkcionális sütik
Ezek a cookie-k növelik az oldal funkcionalitását azáltal, hogy néhány információt tárolnak az Ön beállításairól. Ilyen például a weboldalon kitöltött adatok megőrzése.

Statisztikai sütik
Ezek a cookie-k segítenek bennünket abban, hogy értékeljük weboldalunk teljesítményét, fejlesszük a tapasztalatok alapján az Ön felhasználói élményét.

Közösségi média és marketing sütik
Az Ön böngészési szokásaira, érdeklődési körére vonatkozó adatokat gyűjtő - jellemzően harmadik féltől származó – sütik, amelyek a személyre szabott reklámok megjelenítését teszik lehetővé.

Tájékoztatjuk, hogy a választás eltárolásához egy cookie-t kell használnunk, hogy kegközelebb is emékezzünk, ha ebben a böngészőben nyitja meg weboldalunkat.

Ugrás a fő tartalomra

Jogszabályok, ÁSZF

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban ÁSZF)

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét érintő feltételekről

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, 

gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények, illetve vagyontárgyak fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás. A szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlan használója (a továbbiakban ingatlanhasználó) köteles a rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni és annak díját megfizetni. Az érintett ingatlan időszakos használata nem jelent mentességet a közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól, azonban az ingatlanhasználó – amennyiben a hatályos önkormányzati rendelet arra lehetőséget ad – kérheti a közszolgáltatótól a szolgáltatás szüneteltetését az előírások betartásával. A mindenkori szolgáltatás díját az ingatlanhasználó az NHKV Zrt. (továbbiakban Koordináló szerv) által, utólagosan, negyedévente kiállított számla ellenében a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül egyenlíti ki. A Koordináló szerv, mint a 2016. április 1-jétől teljesített hulladékgazdálkodási közszolgáltatás után kiszámlázandó díj jogosultja, illetve a közszolgáltatásba vont hulladék tulajdonosa a közszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait. Számlareklamáció esetén, amennyiben a kifogás a közszolgáltatásra (ürítések száma, hulladékgyűjtő méret, egységár, címek stb.) vonatkozik, úgy tájékoztatást a közszolgáltató ügyfélszolgálata biztosít, mind a határidők, mind a válasz formája tekintetében a Fogyasztóvédelmi Törvény (továbbiakban Fgytv.) előírásainak megfelelően.

1. A közszolgáltató kötelezettségei: A közszolgáltató az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján látja el feladatát. A közszolgáltató a tevékenységét az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtaknak megfelelően köteles ellátni, amelyet a Koordináló szerv ellenőriz, és erről megfelelőségi véleményt állít ki. A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a hatályos helyi önkormányzati rendeletben meghatározott időpontban megkezdeni és befejezni. A hulladék szállítási napok megváltoztatásának jogát a közszolgáltató fenntartja. Ha a szolgáltatás vis maior esetekben, vagy a közszolgáltató hibájából elmarad, az ingatlanhoz tartozó következő ürítési alkalommal a kimaradt hulladékgyűjtés során felhalmozódott hulladék térítésmentesen elszállításra kerül. Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor a szerződéses edény ürítésére csak az ingatlanhoz tartozó következő szállítási napon kerül sor, a felhalmozódott többlethulladék csak az ügyfélszolgálaton vásárolt cégfelirattal ellátott zsákból valósul meg. A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásával a közszolgáltatási szerződésben leírtaknak megfelelően teljesíteni.

2. Az ingatlanhasználó kötelezettségei: Az ingatlanhasználó az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi a hatályos jogi szabályozásokban foglaltak alapján. Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni a közszolgáltatónak bármely, „Adategyeztető lap közszolgáltatás igénybevételéhez” dokumentumban megjelölt szolgáltatási körülmény megváltozását. Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonjogának átruházását, a szolgáltatási helyről történő elköltözést, illetőleg a szolgáltatás igénybevétele megszűnésének időpontját, benyújtva a szükséges dokumentumokat, a bejelentésre okot adó körülmény bekövetkezésének napjától a hatályos jogi szabályozásoknak megfelelően. A határidőn túli bejelentés vagy a bejelentés elmulasztása esetén a mulasztó ingatlanhasználó felel a szolgáltatási díj megfizetéséért. Az edény ürítésére, használatára vonatkozó változás-bejelentés esetén a szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján a közszolgáltató az igény beérkezését követően a legközelebbi szállítási alkalomkor köteles a módosítások alapján teljesíteni. Az ingatlanhasználó köteles az „Adategyeztető lap közszolgáltatás igénybevételéhez” megnevezésű nyomtatványon közölt adatok, a mindenkor aktuális és közzétett ÁSZF-ben foglaltak, illetve a hatályos jogszabályok megszegésével a közszolgáltatónak okozott károkat, többletköltségeket megtéríteni.

3. A kötelező közszolgáltatás megvalósítása érdekében az ingatlanhasználónak a hulladék gyűjtésére megfelelő (szabványos, ép, sérüléstől mentes, tisztán tartott) edénnyel kell rendelkeznie a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően. A közszolgáltató által alkalmazott technológiához alkalmazkodó, MSZ-EN 840 szabványnak megfelelő gyűjtőedényről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A nem szabványos hulladékgyűjtő edény, a hulladékgyűjtő járműbe történő gépi ürítésre nem alkalmas. Ezek ürítése munka- és balesetvédelmi okokból sem biztonságos, így elmaradt hulladékszállításért, illetve az edényben, a szabványtól eltérés miatt keletkező esetleges sérülésért közszolgáltató felelősséget nem vállal, azaz kárt nem térít. A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére használt edény méretének „Adategyeztető lap közszolgáltatás igénybevételéhez” dokumentumban megjelölt edényméretnél nem lehet nagyobb. Az ingatlanhasználó – a többlet hulladék elhelyezésének 5. pontban leírt módját kivéve – csak és kizárólag az edényzet űrtartalmának megfelelő mennyiségű hulladékot helyezhet ki. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésekor a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretein belül, lakossági ügyfelek részére a közszolgáltató térítésmentesen biztosított 1 db szelektív hulladékgyűjtő edényt, mely nem az ingatlanhasználóhoz, hanem az ingatlanhoz tartozik. Tulajdonos váltás esetén a régi tulajdonos köteles a szelektív edényt az ingatlanon hagyni! Új szelektív edény igénylése esetén a hulladékgyűjtő edény (kék színű) beszerzése az ingatlanhasználó feladata. Az ingatlanhasználónak a szelektív hulladék elszállítási igényt a Közszolgáltató felé írásban jeleznie kell. Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a szállítási napokon közterületen, hozzáférhető helyen, a hulladékgyűjtő járat útvonalában, az úttest szélén, az önkormányzati rendeletben megjelölt időben elhelyezni

úgy, hogy az ürítés vagy ellenőrzés akadályba ne ütközzön. A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban kell lennie a környezet veszélyeztetés, szennyezés, károsítás, valamint a hulladék kiszóródás elkerülése érdekében. Továbbá a hulladékot a gyűjtőedényben, úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyeinek előidézésével. A gyűjtőedény épségéről és rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról, valamint annak közvetlen környezetének tisztántartásáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A kék színű szelektív gyűjtőedényben kizárólag csomagolási szelektív hulladék, a kommunális gyűjtőedényben kizárólag háztartási vegyes hulladék gyűjthető. A gyűjtőedényben tilos építési törmeléket; hamut; salakot; emberi ürüléket vagy állati tetemet és trágyát; termelési-, veszélyes hulladékot; fémforgácsot; zöldhulladékot, folyékony-, mérgező-, radioaktív-, tűz- és robbanásveszélyes-, fertőző anyagot stb. elhelyezni. Ennek megszegéséből eredő minden felelősség az ingatlanhasználót terheli, szabálysértési eljárást vonhat maga után. A közszolgáltató nem megfelelő hulladéktípus esetén az ürítést megtagadhatja. Ebben az esetben az ingatlanhasználó kötelessége az előírásoknak megfelelő állapot visszaállítása.

4. A KHG Nonprofit Kft. közszolgáltatási területén a kommunális edények vonatkozásában kötelező az edény egyedi azonosítóval (RFID chip) történő jelölése. A megjelölésre a közszolgáltató a jelölőt térítés mentesen az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja. A közszolgáltatónál vásárolt edények már chip jelöléssel kerülnek értékesítésre. Amennyiben az ingatlanhasználó máshol vásárol edényt, úgy azt 8 napon belül köteles chippelésre bejelenteni az ügyfélszolgálaton. Amennyiben az egyedi jelölő sérült vagy megsemmisült az a közszolgáltatóhoz történő bejelentés után térítésmentesen pótlásra kerül. A közszolgáltató előírása alapján az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edény azonosítását lehetővé tevő jelöléshez a szolgáltatónak az edény hozzáférését biztosítani.

5. A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edényen kívül elhelyezett hulladékot, illetőleg az edény űrtartalmát meghaladó mennyiségű hulladékot kizárólag cégfelirattal ellátott, a cég által biztosított hulladékgyűjtő zsákban szállítja el. A zsák az alkalmanként keletkező többlethulladék elszállítására, illetve az önkormányzati rendeletekben kijelölt területeken zsákos hulladékszállításra és gyűjtésre szolgál. A zsákban kommunális hulladék helyezhető el. A közszolgáltató által rendszeresített zsákot a közszolgáltató külön térítés ellenében bocsátja az ingatlanhasználó rendelkezésére. A közszolgáltatást a szolgáltató megtagadhatja, ha szemrevételezéssel megállapítható, hogy a gyűjtőedényben vagy a többlethulladékos zsákban elhelyezett kommunális hulladék olyan 3. pontban meghatározott anyagokat tartalmaz, mely nem minősül települési hulladéknak, azzal együtt nem gyűjthető és nem szállítható, a szállító munkások testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti, a szállítójármű műszaki berendezéseit megrongálhatja vagy az edény tartalma betömörített, befagyott. Továbbá megtagadhatja a hulladékszállítást, ha a gyűjtőedény állapota nem felel meg a 3. pontban leírtaknak. Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtő edényben a hulladék minősége és tartalma nem felel meg az előírtaknak, a közszolgáltató nem köteles elszállítani.

6. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint. A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv szedi be és kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

7. A gyűjtőedényben a közszolgáltató hibájából bekövetkezett, bizonyított károkozás esetén a közszolgáltató az okozott kárt az ingatlanhasználó részére megtéríti. A bérelt edényben a bérlő hibájából bekövetkezett károkozásért, esetleges edény pótlásáról a bérlő felel térítési kötelezettséggel. Közszolgáltatással kapcsolatos panasz a közszolgáltató tevékenységével, szolgáltatásával, munkatársai viselkedésével szemben felmerülő minden olyan egyedi bejelentés, amelyben a panaszos a közszolgáltató eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű, továbbá bizonyítható igényt fogalmaz meg. Panasznak csak azon bejelentés tekintendő, amely esetén mind a panaszos, a panasszal érintett szolgáltatási cím, mind a panasz tárgya egyértelműen beazonosítható, valamint a panasz időpontjától 30 napnál nem régebbi. A közszolgáltató a panaszkezelés során mind a határidők, mind a válasz formája tekintetében a Fgytv. előírásai alapján jár el.

Nem minősül panasznak, ha az ügyfél a közszolgáltatótól általános tájékoztatást, véleményt, állásfoglalást vagy méltányossági intézkedést igényel, vagy ha az ügyfél kifogásoktól mentes tájékoztatást ad a közszolgáltató számára. Nem minősül panasznak továbbá, ha az ügyfél a közszolgáltató azon lépését, tevékenységét kifogásolja, amely megtételét, végzését a közszolgáltató számára az erre vonatkozó hatályos jogi szabályozás előírja, így attól eltérni nem áll módjában.

8. Adatvédelmi rendelkezések: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az ingatlanhasználó, illetve a szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosa az „Adategyeztető lap közszolgáltatás igénybevételéhez” megnevezésű nyomtatvány és a jelen tájékoztató aláírásával a nyomtatványon megadott személyes adatok felhasználásához, kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. Az ingatlanhasználó, illetve a szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosa tudomásul veszi, hogy a hulladékgyűjtő gépkocsikban elhelyezett kamerák a szolgáltatás biztonsága érdekében videofelvételt készítenek az edények ürítéséről, hogy azt panasz, reklamáció esetén a közszolgáltató kivizsgálhassa. Az ingatlanhasználó, illetve a szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosa az ezzel kapcsolatos adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

9. A közszolgáltatás körében házhoz menő rendszerben gyűjtött zöld-, és lomhulladék esetében a hatályos jogi szabályozásokat figyelembevéve készített, honlapunkon közzétett tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően járunk el. 

ÁSZF 2017.

ÁSZF 2019.

ÁSZF konténeres szolgáltatás igénybevétele esetén 2019.

Jogszabályok

Kötelezően alkalmazandó jogszabályok

SzámMegnevezésElérhetőség
2012. évi CLXXXV. törvény A hulladékról2012. évi CLXXXV. törvény
 309/2014. (XII.01.) Korm. rendelet

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeről309/2014. (XII.01.) Korm. rendelet
 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet
 385/2014. (XII. 31.) Korm.rendelet

A hulladékgazdálkodási közszilgáltatás végzésének feltételeiről385/2014. (XII. 31.) Korm.rendelet
 439/2012. (XII.29.)  Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről439/2021. (XII.29.)Korm.rendelet
 318/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet

A hulladéklerakási járulék megfizetésének és felhasználásának céljairól318/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet
 2013. évi CXXV. törvény 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről2013. évi CXXV. törvény
 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletA hulladékjegyzékről72/2013. (VIII.27.) VM rendelet
 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet
 23/2003 (XII.29.) KvVM rendelet

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről23/2003 (XII.29.) KvVM rendelet